اهم اقدامات اداره آموزش و استخدام

 

× دريافت و ارسال نامه از طریق پروتکل ECE

 

 ×دريافت و ارسال نامه ها از شبكه پيام دولت  ( سيماد3 ) 

 

× پست الكترونيك ( ايميل )

دريافت نامه هاي فوري از ادارات كل

ارسال نامه هاي فوري و ریز اعتبارات به ادارات كل

 

× دریافت نامه ها از طریق پست (طرف قرارداد)

دریافت پاکت نامه از پست مفتوح کردن پاکت ها قبل از ثبت نوشتن دفتر نامه های که ثبت نمی شود (امور مالی گزینش حراست رسیدگی به شکایات نامه های محرمانه و مهر شخصا مفتوح

 

 × ارسال نامه های پست  

 

× ثبت نامه در اتوماسیون اداری

 

× اسکن ( اسکن روزانه دادنامه قبل از ارسال به واحد حقوقی اسکن گواهی پزشکی اسکن موارد ارجاع شده از واحدها)

 

× پیام های ارسالی از سیستم چارگون

 

× تایپ نامه در صورت ارجاع از دفتر ریاست و اداره کل منابع انسانی

گزارشات صورتجلسات نامه های ریاست جداول توجیهی مکاتبات قراردادها پیش نویس