اهم اقدامات اداره آموزش و استخدام

 

× تبدیل وضعیت استخدامی مربیان حق التدریس حائز شرایط بر اساس قانون مجلس شورای اسلامی

برنامه ریزی و اجرای مصاحبه تخصصی با استفاده از مربیان مجرب سازمان

معرفی واجدین شرایط به هسته گزینش

 

× تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی ایثارگر بر اساس قانون مجلس شورای اسلامی

احصاء و تدوین فهرست کارکنان مشمول در سطح ادارات کل ستادی و اجرایی

اخذ مدارک و مستندات لازم از مشمولین قانونی

پیگیری تامین اعتبار لازم از مبادی ذی ربط درون و برون سازمانی

پیگیری تامین پست های بلا تصدی و تغییر احتمالی عناوین پست ها از طریق مبادی ذی ربط

معرفی واجدین شرایط به هسته گزینش

 

× تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان

پیگیری تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان پیمانی به رسمی آزمایشی و قطعی شاغل در مشاغل حاکمیتی

پیگیری تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان رسمی آزمایشی به قطعی

پیگیری تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان پیمانی به قطعی ( ایثارگر )

 

× اعطای ماموریت آموزشی به کارکنان ایثارگر مشمول

اخذ و بررسی مدارک و مستندات مورد نیاز  و صدور مجوز لازم به منظور صدور احکام کارگزینی

صدور مجوز تمدید احکام صادره در دوره تحصیل

 

× آموزش کارکنان( مربی و غیر مربی)

تشکیل کمیته راهبری آموزش کارکنان در اجرای بخشنامه شماره 18819 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری

اخذ مجوز تقویم آموزشی از سازمان اداری و استخدامی کشور و اجرای دوره های آموزشی

تدوین پیش نویس تقویم آموزشی سال 1400 با همکاری و مشارکت کارشناسان سازمان

مستند سازی و درج مستندات لازم در سامانه تخصصی تسما ( ارزیابی سالیانه دستگاه های اجرایی )

 

× ارزیابی شایستگی عمومی مدیران حرفه ای (پایه ، عملیاتی ، میانی و  ارشد)

اجرای دوره های ارزیابی شایستگی عمومی مدیران حرفه ای ( پایه ؛ عملیاتی و میانی ) بر اساس تعهدات مندرج در برنامه سه ساله اصلاح نظام اداری

انعقاد تفاهم نامه همکاری فی ما بین ادارات کل منابع انسانی و پشتیبانی سازمان و وزارت متبوع در خصوص اجرای دوره های ارزیابی شایستگی عمومی مدیران حرفه ای از طریق کانون ارزیابی وزارت متبوع

مستند سازی و درج مستندات لازم در سامانه تخصصی تسما ( ارزیابی سالیانه دستگاه های اجرایی )

 

× پاسخگویی به موقع به مکاتبات نمایندگان مجلس شورای اسلامی ،دفتر وزارتی ومعاونین محترم وزارت متبوع

در اولویت قراردادن بررسی و پاسخگویی به مکاتبات واصله در کوتاه ترین زمان ممکن

 

× ایجاد بانک  اطلاعات مدرسان آموزش های تخصصی با استفاده از ظرفیت نیروی انسانی متخصص درون سازمانی

پیگیری ایجاد بانک اطلاعات اولیه مدرسان سازمان از میان کارکنان دارای مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری و اخذ محتوای آموزشی عناون دوره های آموزشی تخصصی

 

× نیازسنجی و طراحی برنامه های آموزشی کارکنان

طراحی مدل علمی نیازسنجی آموزشی کارکنان در سه رشته شغلی تخصصی سازمان به منظور تدوین برنامه های آموزشی واحصاء عناوین دوره های آموزشی متناسب با رشته های شغلی تخصصی کارکنان برای اولین بار در سازمان

پیگیری اخذ تائیدیه مستندات از سازمان اداری و استخدامی کشور و تسری مدل مذکور به سایر رشته های شغلی

 

 × اعطای بورس آموزشی

پیگیری اخذ سهمیه بورس های آموزشی تخصصی از سازمان اداری و استخدامی کشور

معرفی مشمولین و حائزین شرایط جهت شرکت در دوره های آموزشی به صورت حضوری  و غیر حضوری

اخذ گزارش و محتوای دوره های طی شده و انعکاس به مبادی قانونی ذی ربط