مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی

جناب آقای داود ناصری امید

 

تلفن دفتر:

66583616

66583617