دفتر مدیرکل

تلفن:

66583616

66583617

فکس:

66583644

معاونت منابع انسانی

تلفن:

66583616

66583617

فکس:

66583644

معاونت رفاه و پشتیبانی

تلفن:

66583630

فکس:

66583640

اداره کارگزینی

تلفن:

66583622

فکس:

66583644

اداره آموزش و استخدام

تلفن:

66583621

فکس:

66583644

اداره دبیرخانه و اسناد

تلفن:

66583645

فکس:

66583644

اداره پشتیبانی

تلفن:

66583606

فکس:

66583604

اداره رفاه

تلفن:

66583602

فکس:

66583601