شرح وظایف اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی

 

۱) برنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای عملیات امور اداری پرسنل شامل: امور انتصاب، ترفیع، انتقال، جابه جایی بازخرید سنوات خدمت،ارزشیابی، استعفاء، مأموریت‌ها، مرخصی‌ها، صدور احکام و ابلاغ‌های مربوطه با هماهنگی مدیر 

۲) مدیریت توسعه مهارت و توانایی‌های انجام کار کارکنان 

۳) اجرای فرآيند انتخاب و انتصاب و آموزش مسئولين امور عمومی و سایر رشته های مرتبط با خدمات پشتیبانی در واحدهاي تابعه 

۴) سازماندهی فعالیت های مربوطه با تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی و نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی 

۵) کنترل گزارش‌های حضور و غیاب کارکنان

۶) اجرای فرآیند نقل و انتقال و تمدید ماموریت کارکنان

۷) تهیه، تنظیم و گزارش گیری آمار و اطلاعات واحدهای تابعه

۸) به روز رسانی شاخص های گزارش عملکرد کارکنان

۹) به روز رسانی بانک آمار و اطلاعات واحدهای تابعه

۱۰) تهیه و تنظیم گزارش عملکرد سالیانه

۱1) هماهنگی و همکاری در راستای استقرار نظام مدیریت کیفیت و نظام مدیریت مشارکت 

۱2) تنظیم لیست‌ کارانه، حق لباس، حق فنی، گواهی انجام کار، لیست کشیک و اضافه‌کار پرسنل

۱3) تنظیم صورت جلسات و پیگیری مصوبات

۱4) انجام امور رفاهی پرسنل

۱5) شرکت در جلسات درون بخشی و برون بخشی و راهبردی با هماهنگی مقام مافوق

۱6) هماهنگی تشکیل کمیته‌تشویق پرسنل و کارکنان برتر

۱7) کارشناسی امور پرسنلی کارکنان و رسیدگی به شکایات مربوطه

18) برآورد نیروها و نظارت بر توزیع عادلانه نیرو در واحدها

19) کارشناسی تخصیص پست های سازمانی به افراد ذی صلاح

۲0) راهنمایی و پاسخگویی مسئولانه به مراجعه کنندگان 

۲1) انجام سایر امور محوله در راستای اهداف مدیریت، حسب دستور مقام مافوق